Giỏ hàng

Tạo tài khoản

Công ty Be Connected, thu thập bằng mẫu dữ liệu cá nhân này về bạn, cho phép chúng tôi hòa giải tài khoản khách hàng Zago của bạn và tiến hành hủy bỏ, trả lại hàng hóa và hoàn tiền cho đơn đặt hàng của bạn nếu cần. Bộ sưu tập này chỉ được thực hiện cho mục đích này. Bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận việc xử lý dữ liệu này. Theo quy định Châu Âu EU 2016/679 (được gọi là RGPD), bạn có quyền truy cập, sửa chữa, cập nhật và xóa dữ liệu liên quan đến bạn. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo ý kiến của chúng tôi về chính sách bảo vệ dữ liệu.